Arbeitsbuch zu Atkins, de Paula, Keeler Physikalische Chemie. James J. Keeler

Arbeitsbuch zu Atkins, de Paula, Keeler Physikalische Chemie

Год выпуска: 0

Автор произведения: James J. Keeler

Серия:

Жанр: Химия

Издательство: John Wiley & Sons Limited

isbn: 9783527828357

Краткое описание: