Татар халык әкиятләре. Народное творчество

Татар халык әкиятләре

Год выпуска: 0

Автор произведения: Народное творчество

Серия:

Жанр: Книги для детей: прочее

Издательство: Бесплатный контент

isbn:

Краткое описание:

Әлеге китапта, ҺӘркемгӘ таныш булган ӘкиятлӘр белӘн беррӘттӘн, соҢгы мӘртӘбӘ узган гасырныҢ кырыгынчы-илленче елларында басылган, онытылып барган татар халык ӘкиятлӘре дӘ урын алган. ӘсирлеккӘ элӘгеп котылган патша улы маҖараларын, Тимеркендек батырлыкларын, ГӨлчӘчӘкне? Соры бҮре кулыннан ничек котылып калуын белергӘ телӘсӘгез – рӘхӘтлӘнеп укыгыз!